Hoe wordt jouw letselschadezaak door ons behandeld?

Nadat jij je bij ons hebt gemeld met jouw letselschade, gaan wij meteen met jouw zaak aan de slag. Het letselschadetraject dat hierna wordt opgestart, ziet er over het algemeen als volgt uit:

1. Telefonisch contact

Wij nemen zo snel mogelijk telefonisch contact met je op om de belangrijkste gegevens te verzamelen en jou een eerste advies te verstrekken.

2. Intakegesprek

Vervolgens wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Eén van onze letselschadespecialisten bezoekt jou thuis om met je te spreken over het ongeval en de gevolgen hiervan. Een afspraak op één van onze kantoren is uiteraard ook mogelijk. In sommige gevallen volstaat een telefonisch intakegesprek.

Tijdens het intakegesprek worden jouw persoonlijke gegevens verzameld. Ook worden de gegevens van de aansprakelijke partij verzameld. Vervolgens wordt de toedracht van het ongeval besproken. Hierna inventariseert de specialist met je de gevolgen van het letsel op medisch en arbeidsdeskundig vlak. Ook wordt alvast een eerste inventarisatie van jouw schade opgenomen. Aan het einde van het intakegesprek worden afspraken gemaakt over de verdere behandeling van jouw schade. Ook worden de benodigde machtigingen geregeld om de schade namens jou in behandeling te nemen.

3. Opmaak (online) dossier

Na het kennismakingsgesprek wordt er een digitaal dossier ingericht. Als jij dat wilt, kun je hiervoor een toegangscode toegezonden krijgen. Op die manier heb jij altijd inzage in de voortgang van jouw zaak en kan er gemakkelijk en snel worden gecommuniceerd met jouw behandelaar. Natuurlijk kun jij ook gewoon per e-mail, post en telefoon met ons communiceren.

4. Aansprakelijkstelling

Hierna wordt de aansprakelijke partij of de aansprakelijke verzekeraar aangeschreven en wordt aanspraak gemaakt op vergoeding van jouw schade. Dit wordt de aansprakelijkstelling genoemd.

De partij die schade vordert van een ander moet bewijzen dat de andere partij aansprakelijk is. Als er nog onvoldoende bewijs is om de aansprakelijkheid te vestigen, zal eerst een toedrachtonderzoek worden uitgevoerd. Op die manier wordt getracht het benodigde bewijs te verkrijgen. Denk bijvoorbeeld aan het opvragen van een politierapport, het horen van getuigen of aan het opvragen van jouw medisch dossier.

5. Bevoorschotting

Zo lang de schade nog niet definitief kan worden vastgesteld, wordt de aansprakelijke verzekeraar gevraagd om een voorschot te verstrekken op jouw schade. Daarvoor wordt een voorlopige schadestaat opgesteld, waarin wordt bijgehouden wat de omvang van jouw schade is. Steeds als er een tekort ontstaat in het saldo van de schadestaat, dan wordt de verzekeraar gevraagd om dit met een passend voorschot aan te vullen. Dit gebeurt net zolang totdat er voldoende informatie is verzameld om jouw schade af te wikkelen.

6. Medisch traject

Zodra de aansprakelijkheid is erkend, wordt er medische informatie opgevraagd bij jouw behandelaars. Daarvoor dien jij een medische machtiging te tekenen. Zonder uw schriftelijke toestemming kan er namelijk geen informatie worden opgevraagd.

Als jouw medisch dossier compleet is, zal onze medisch adviseur jouw dossier beoordelen en advies uitbrengen over de omvang van jouw letsel, de gevolgen hiervan en de prognose.

In gevallen waarbij er sprake is van blijvend letsel zal soms een medische expertise moeten worden verricht door een onafhankelijk arts. Zodoende wordt vastgelegd van welke medische uitgangspunten er moet worden uitgegaan om jouw schade definitief vast te stellen.

Meestal wordt een medische expertise in samenspraak met de medisch adviseur van de aansprakelijke verzekeraar aangevraagd.

7. Re-integratie traject

Als jij als gevolg van jouw letsel arbeidsongeschikt raakt, ontstaat er voor de aansprakelijke partij een verplichting om jou te re-integreren naar werk dat zo goed mogelijk bij jou past. Dit is soms een lastige weg. Ook jouw werkgever is verplicht om jou te re-integreren. Jij krijgt daarom te maken met een arboarts en bij langdurige arbeidsongeschiktheid eventueel met het UWV of met uw arbeidsongeschiktheidsverzekeraar. In overleg met de aansprakelijke verzekeraar kan er een onafhankelijk arbeidsdeskundige worden ingeschakeld. De arbeidsdeskundige onderzoekt of de re-integratie goed verloopt. Eventueel helpt hij jou bij aanpassingen op het werk of het vinden van ander passend werk. Als dat nodig is onderzoekt de arbeidsdeskundige of je voor omscholing in aanmerking komt.

8. Schadevaststelling

Pas als het medisch traject en het re-integratietraject zijn afgerond, kan jouw schade worden geregeld. De termijn waarbinnen jouw letselschade definitief geregeld kan worden, is dus sterk afhankelijk van de voortgang van jouw herstel en de re-integratie in verband met jouw werk.

Uiteraard geldt dat er gedurende dit proces alvast een voorlopige inventarisatie van uw schade wordt gemaakt. Hiervoor wordt een overzicht bijgehouden met al jouw kosten en extra uitgaven of de gederfde inkomsten als gevolg van het ongeval. Dit overzicht wordt ook wel een schadestaat genoemd. De schadestaat moet steeds met bewijsstukken worden onderbouwd.

Zodra alle schade is geïnventariseerd en vastgesteld, wordt er met de verzekeraar een vaststellingsovereenkomst opgemaakt. Op basis daarvan wordt de totale schade minus de al aan jouw uitgekeerde voorschotten aan je uitbetaald. Daarna wordt het dossier gesloten en is jouw zaak afgewikkeld.

In sommige gevallen wordt er bij de eindregeling een voorbehoud opgenomen ten aanzien van eventuele toekomstige onzekerheden. Dit betekent dat jij in bepaalde gevallen in de toekomst op de zaak kunt terugkomen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als bij de afwikkeling van de schade onzeker is of je in de toekomst nog onverwacht schade zult komen te lijden als gevolg van het letsel.